فست فود عمو حیدر

محمدیه منطقه 4 بازارچه قائم جنب دبیرستان شاهدفلافل 5تایی
30,000 تومان
فلافل 8تایی
37,000 تومان
فلافل 10تایی
41,000 تومان
همبرگر معمولی با قارچ وپنیر
70,000 تومان
ماکارونی
29,000 تومان
سوسیس
32,000 تومان
کوکتل
43,000 تومان
هات داگ
44,000 تومان
بلغاری
48,000 تومان
سوسیس سیب زمینی
44,000 تومان
بندری
44,000 تومان
همبرگر 60%
36,000 تومان
همبرگر70%
50,000 تومان
همبرگر 95%
65,000 تومان
جگر
50,000 تومان
کباب لقمه
50,000 تومان
کالباس خشک
44,000 تومان
ژامبون مرغ
55,000 تومان
ژامبون گوشت
60,000 تومان
چیزبرگر
75,000 تومان
مرغ
55,000 تومان
دوبل برگر
65,000 تومان
دوبل مخصوص
95,000 تومان
رویال برگر
85,000 تومان
جگر بندری
50,000 تومان
جگر ماکارونی
44,000 تومان
جگر سیب زمینی
45,000 تومان
بندری ماکارونی
44,000 تومان
سوسیس زمینی و ماکارونی
44,000 تومان
مرغ بندری
55,000 تومان
مرغ جگر
55,000 تومان
فلافل با قارچ پنیر
55,000 تومان
ماکارونی با قارچ وپنیر
55,000 تومان
سوسیس با قارچ وپنیر
60,000 تومان
کوکتل با قارچ وپنیر
70,000 تومان
بلغاری با قارچ وپنیر
75,000 تومان
هات داگ با قارچ وپنیر
70,000 تومان
همبرگر مخصوص با قارچ وپنیر
90,000 تومان
کباب لقمه با قارچ وپنیر
74,000 تومان
سوسیس سیب زمینی با قارچ وپنیر
70,000 تومان
بندری با قارچ وپنیر
70,000 تومان
جگر با قارچ و پنیر
70,000 تومان
ژامبون با قارچ و پنیر
90,000 تومان
کالباس با قارچ و پنیر
70,000 تومان
مرغ با قارچ و پنیر
80,000 تومان
سیب زمینی ساده
41,000 تومان
سیب زمینی با قارچ وپنیر
70,000 تومان
سیب زمینی با قارچ ،پنیر و ژامبون
80,000 تومان
هات رویال
90,000 تومان
همبرگر ماکارونی
45,000 تومان
همبرگر با بندری
60,000 تومان
فلافل با بندری
55,000 تومان
فلال با جگر
55,000 تومان
همبرگر با ژامبون
85,000 تومان

پیتزا مخلوط نرمال
90,000 تومان
پیتزا مرغ نرمال
105,000 تومان
پیتزا مخصوص نرمال
100,000 تومان
پیتزا گوشت نرمال
105,000 تومان

نوشابه بزرگ
30,000 تومان
نوشابه کوچک
15,000 تومان
لیموناد کوچک
17,000 تومان
دوغ بزرگ خوشگوار
35,000 تومان
دوغ بزرگ آبعلی
26,000 تومان