آشکده سعادت

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
15:00تا22:00

محمدیه منطقه 6 خیابان بهشتی مابین لاله 9و8آش رشته تک نفره
35,000 تومان
آش رشته دو نفره
70,000 تومان
آش رشته سه نفره
100,000 تومان
آش رشته چهار نفره
130,000 تومان
آش رشته پنج نفره
170,000 تومان
آش دوغ یک نفره
35,000 تومان
آش دوغ دو نفره
70,000 تومان
آش دوغ سه نفره
100,000 تومان
آش دوغ چهار نفره
130,000 تومان
آش دوغ پنج نفره
170,000 تومان
آش شعله قلمکار یک نفره
40,000 تومان
ناموجود
آش شعله قلمکار دو نفره
80,000 تومان
ناموجود
آش شعله قلمکار سه نفره
120,000 تومان
ناموجود
آش شعله قلمکار چهار نفره
150,000 تومان
ناموجود
آش شعله قلمکار پنج نفره
200,000 تومان
ناموجود
آش دندونی یک نفره
40,000 تومان
آش دندونی دو نفره
80,000 تومان
آش دندونی سه نفره
120,000 تومان
آش دندونی چهار نفره
150,000 تومان
آش دندونی پنج نفره
200,000 تومان
سوپ جو یک نفره
35,000 تومان
سوپ جو دو نفره
70,000 تومان
سوپ جو سه نفره
100,000 تومان
سوپ جو چهار نفره
130,000 تومان
سوپ جو پنج نفره
170,000 تومان
سوپ ورمیشل یک پرس
35,000 تومان
سوپ ورمیشل دو نفره
70,000 تومان
سوپ ورمیشل سه نفره
100,000 تومان
سوپ ورمیشل چهار نفره
130,000 تومان
سوپ ورمیشل پنج نفره
170,000 تومان
سوپ شیروقارچ یک نفره
35,000 تومان
سوپ شیروقارچ دونفره
70,000 تومان
سوپ شیروقارچ سه نفره
100,000 تومان
سوپ شیروقارچ چهار نفره
130,000 تومان
سوپ شیروقارچ پنج نفره
170,000 تومان
حلیم یک کیلو
80,000 تومان

کشک بادمجون یک نفره
65,000 تومان
کشک بادمجون دو نفره
120,000 تومان
کشک بادمجون یک کیلو
240,000 تومان
میرزا قاسمی یک نفره
65,000 تومان
میرزاقاسمی دونفره
120,000 تومان
میرزا قاسمی یک کیلو
240,000 تومان
ماکارونی یک کیلو
150,000 تومان
کوفته تبریزی دانه ایی
70,000 تومان

سالاد الویه یک بسته
70,000 تومان
سالاد ماکارانی یک بسته
70,000 تومان
فرنی یک بسته
30,000 تومان
دیماج یک بسته
60,000 تومان

دوغ کوزه ایی کوچک
15,000 تومان
آب معدنی
5,000 تومان
نوشابه کوچک
11,000 تومان