طباخی پایتخت

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
04:00تا12:00
16:00تا22:30

محمدیه بر اتوبان نبش گلبرگ 6کله پاچه دست کامل
650,000 تومان
زبان یک عدد
105,000 تومان
بنا گوشت یک پرس
100,000 تومان
پاچه یک عدد
35,000 تومان
چشم یک عدد
10,000 تومان
مغز یک عدد
95,000 تومان

نوشابه بزرگ
33,000 تومان
نوشابه کوچک
11,000 تومان
لیموناد
17,000 تومان
دلستر شیشه
20,000 تومان