خانه کباب شعبه 2

محمدیه خیابان مطهری نبش یاس18کوبیده گوشت یک سیخ 110 گرم
45,000 تومان
کوبیده مرغ یک سیخ 110 گرم
35,000 تومان
جوجه یک سیخ 200 گرم
80,000 تومان
کباب ترش یک سیخ 200 گرم
220,000 تومان
کباب چنجه یک سیخ 200 گرم
200,000 تومان
جوجه ترش یک سیخ 200 گرم
100,000 تومان
بال و کتف
65,000 تومان
کوبیده نگین دار 200 گرم
120,000 تومان
کته کباب و برنج ایرانی
40,000 تومان

سوپ جو
30,000 تومان

نوشابه بزرگ
30,000 تومان
نوشابه کوچک
12,000 تومان
دوغ کوزه ای بزرگ
35,000 تومان
دوغ کوزه ای کوچک
17,000 تومان