پیتزا شهر شب شعبه 3

محمدیه.منطقه 2 بالاتر از درمانگاه پاستور مابین یاس 10و12پیتزا یونانی سرآشپز
ژامبون مرغ وگوشت، کالباس پیرونی پنیردار 80%، فیله مرغ تیکه ای، آویشن، قارچ، دلمه، ذرت، گوجه، پنیر میکس شده وخمیر ایتالیایی
280,000 تومان
پیتزا یونانی خانواده
ژامبون مرغ وگوشت،کالباس پپرونی پنیردار 80% ،فیله مرغ تیکه ای ،آویشن،قارچ،دلمه،ذرت،گوجه،پنیر میکس شده وخمیر ایتالیایی
220,000 تومان
پیتزایونانی نرمال
ژامبون مرغ وگوش،کالباس مرغ تیکه ای،آویشن،قارچ،دلمه ،ذرت،گوجه،پنیر میکپیرونی پنیردار 80%فیله مس شده وخمیر ایتالیایی
140,000 تومان
پیتزایونانی مینی
ژامبون مرغ وگوشت،کالباس پپرونی پنیردار 80%فیله مرغ تیکه ای ،آویشن،قارچ ،دلمه ،ذرت،گوجه،پنیر میکس شده وخمیر ایتالیایی
80,000 تومان
پیتزا رست بیف سرآشپز
گوشت راسته وفیله گوساله ای تکه ایی،آویشن،قارچ،دلمه،ذرت،گوجه،پنیرمیکس شده وخمیر ایتالیایی
370,000 تومان
پیتزا رست بیف خانواده
گوشت راسته وفیله گوساله ای تکه ایی،آویشن،قارچ،دلمه،ذرت،گوجه،پنیرمیکس شده وخمیر ایتالیایی
320,000 تومان
پیتزا رست بیف نرمال
گوشت راسته وفیله گوساله ای تکه ایی،آویشن،قارچ،دلمه،ذرت،گوجه،پنیرمیکس شده وخمیر ایتالیایی
195,000 تومان
پیتزا رست بیف مینی
گوشت راسته وفیله گوساله ای تکه ایی،آویشن،قارچ،دلمه،ذرت،گوجه،پنیرمیکس شده وخمیر ایتالیایی
100,000 تومان
پیتزا پنیری سرآشپز
پنیر میکس شده،آویشن،خمیر مرغوب ایتالیایی
160,000 تومان
پیتزا پنیری خانواده
پنیر میکس شده،آویشن،خمیر مرغوب ایتالیایی
130,000 تومان
پیتزا پنیری نرمال
پنیر میکس شده،آویشن،خمیر مرغوب ایتالیایی
80,000 تومان
پیتزا پنیری مینی
پنیر میکس شده،آویشن،خمیر مرغوب ایتالیایی
50,000 تومان
ریوا پیتزا شهرشب سرآشپز
پیتزای پپرونی باحال،استیک گوشت،سینه مرغ وقارچ،آویشن،دلمه،ذرت،گوجه،پنیر میکس شده،خمیر ایتالیایی
400,000 تومان
ریوا پیتزا شهرشب خانواده
پیتزای پپرونی باحال،استیک گوشت،سینه مرغ وقارچ،آویشن،دلمه،ذرت،گوجه،پنیر میکس شده،خمیر ایتالیایی
350,000 تومان
ریوا پیتزا شهرشب نرمال
پیتزای پپرونی باحال،استیک گوشت،سینه مرغ وقارچ،آویشن،دلمه،ذرت،گوجه،پنیر میکس شده،خمیر ایتالیایی
210,000 تومان
ریوا پیتزا شهرشب مینی
پیتزای پپرونی باحال،استیک گوشت،سینه مرغ وقارچ،آویشن،دلمه،ذرت،گوجه،پنیر میکس شده،خمیر ایتالیایی
110,000 تومان
فیلادلیفا سرآشپز
فیله گوشت، فیله مرغ،قارچ،ذرت،دلمه،گوجه،پنیر میکس شده،خمیر ایتالیایی
370,000 تومان
فیلادلیفا خانواده
فیله گوشت، فیله مرغ،قارچ،ذرت،دلمه،گوجه،پنیر میکس شده،خمیر ایتالیایی
320,000 تومان
فیلادلیفا نرمال
فیله گوشت، فیله مرغ،قارچ،ذرت،دلمه،گوجه،پنیر میکس شده،خمیر ایتالیایی
195,000 تومان
فیلادلیفا مینی
فیله گوشت، فیله مرغ،قارچ،ذرت،دلمه،گوجه،پنیر میکس شده،خمیر ایتالیایی
100,000 تومان
پیتزا بندری سرآشپز
گوشت چرخ کرده،ژامبون،پنیر میکس شده،سس تند،خمیرایتالیایی
270,000 تومان
پیتزا بندری خانواده
گوشت چرخ کرده،ژامبون،پنیر میکس شده،سس تند،خمیرایتالیایی
210,000 تومان
پیتزا بندری نرمال
گوشت چرخ کرده،ژامبون،پنیر میکس شده،سس تند،خمیرایتالیایی
130,000 تومان
پیتزا بندری مینی
گوشت چرخ کرده،ژامبون،پنیر میکس شده،سس تند،خمیرایتالیایی
75,000 تومان
پیتزا مخلوط سرآشپز
کالباس خشک،ژامبون مرغ، دلمه،گوجه،ذرت،پنیر میکس شده شامل خمیر مرغوب ایتالیایی
220,000 تومان
پیتزا مخلوط خانواده
کالباس خشک،ژامبون مرغ، دلمه،گوجه،ذرت،پنیر میکس شده شامل خمیر مرغوب ایتالیایی
160,000 تومان
پیتزا مخلوط نرمال
کالباس خشک،ژامبون مرغ، دلمه،گوجه،ذرت،پنیر میکس شده شامل خمیر مرغوب ایتالیایی
100,000 تومان
پیتزا مخلوط مینی
کالباس خشک،ژامبون مرغ، دلمه،گوجه،ذرت،پنیر میکس شده شامل خمیر مرغوب ایتالیایی
65,000 تومان
پیتزا مخصوص سرآشپز
ژامبون گوشت،ژامبون مرغ 90%،قارچ ،دلمه،گوجه،پنیر میکس شده،ذرت،خمیر مرغوب ایتالیایی
240,000 تومان
پیتزا مخصوص خانواده
ژامبون گوشت،ژامبون مرغ 90%،قارچ ،دلمه،گوجه،پنیر میکس شده،ذرت،خمیر مرغوب ایتالیایی
180,000 تومان
پیتزا مخصوص نرمال
ژامبون گوشت،ژامبون مرغ 90%،قارچ ،دلمه،گوجه،پنیر میکس شده،ذرت،خمیر مرغوب ایتالیایی
110,000 تومان
پیتزا مخصوص مینی
ژامبون گوشت،ژامبون مرغ 90%،قارچ ،دلمه،گوجه،پنیر میکس شده،ذرت،خمیر مرغوب ایتالیایی
70,000 تومان
پیتزا ویژه سرآشپز
ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،هات داگ70%،گوشت قرمز،قارچ ،پنیر،آویشن،گوجه،ذرت، خمیر مرغوب ایتالیایی
250,000 تومان
پیتزا ویژه خانواده
ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،هات داگ70%،گوشت قرمز،قارچ ،پنیر،آویشن،گوجه،ذرت، خمیر مرغوب ایتالیایی
190,000 تومان
پیتزا ویژه نرمال
ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،هات داگ70%،گوشت قرمز،قارچ ،پنیر،آویشن،گوجه،ذرت، خمیر مرغوب ایتالیایی
120,000 تومان
پیتزا ویژه مینی
ژامبون گوشت،ژامبون مرغ،هات داگ70%،گوشت قرمز،قارچ ،پنیر،آویشن،گوجه،ذرت، خمیر مرغوب ایتالیایی
75,000 تومان
پیتزا برگر سرآشپز
همبرگر دستی باگوشت گوساله،آویشن،قارچ، دلمه ،ذرت،گوجه،پنیر میکس شده،خمیر مرغوب ایتالیایی
260,000 تومان
پیتزا برگر خانواده
همبرگر دستی باگوشت گوساله،آویشن،قارچ،دلمه ،ذرت،گوجه،پنیر میکس شده،خمیر مرغوب ایتالیایی
200,000 تومان
پیتزا برگر نرمال
همبرگر دستی باگوشت گوساله،آویشن،قارچ، دلمه ،ذرت،گوجه،پنیر میکس شده،خمیر مرغوب ایتالیایی
130,000 تومان
پیتزا برگر مینی
همبرگر دستی باگوشت گوساله،آویشن،قارچ، دلمه ،ذرت،گوجه،پنیر میکس شده،خمیر مرغوب ایتالیایی
80,000 تومان
پیتزا پپرونی سرآشپز
کالباس پیرونی پنیر دار 80%،آویشن،قارچ،دلمه،ذرت،گوجه،پنیر میکس شده،خمیر مرغوب ایتالیایی
260,000 تومان
پیتزا پپرونی خانواده
کالباس پیرونی پنیر دار 80%،آویشن،قارچ،دلمه،ذرت،گوجه،پنیر میکس شده،خمیر مرغوب ایتالیایی
200,000 تومان
پیتزا پپرونی نرمال
کالباس پیرونی پنیر دار 80%،آویشن،قارچ،دلمه،ذرت،گوجه،پنیر میکس شده،خمیر مرغوب ایتالیایی
130,000 تومان
پیتزا پپرونی مینی
کالباس پیرونی پنیر دار 80%،آویشن،قارچ،دلمه،ذرت،گوجه،پنیر میکس شده،خمیر مرغوب ایتالیایی
80,000 تومان
پیتزا مرغ وقارچ سرآشپز
فیله مرغ،آویشن،قارچ،دلمه،ذرت،گوجه،پنیر میکس شده،خمیر ایتالیایی
340,000 تومان
پیتزا مرغ وقارچ خانواده
فیله مرغ،آویشن،قارچ،دلمه،ذرت،گوجه،پنیر میکس شده،خمیر ایتالیایی
280,000 تومان
پیتزا مرغ وقارچ نرمال
فیله مرغ،آویشن،قارچ،دلمه،ذرت،گوجه،پنیر میکس شده،خمیر ایتالیایی
180,000 تومان
پیتزا مرغ وقارچ مینی
فیله مرغ،آویشن،قارچ،دلمه،ذرت،گوجه،پنیر میکس شده،خمیر ایتالیایی
90,000 تومان
پیتزا گوشت وقارچ سرآشپز
گوشت چرخ کرده قلوه گاه گوساله،آویشن،پارست بیف،پنیرمیکس شده،خمیر ایتالیایی
370,000 تومان
پیتزا گوشت وقارچ خانواده
گوشت چرخ کرده قلوه گاه گوساله،آویشن،پارست بیف،پنیرمیکس شده،خمیر ایتالیایی
320,000 تومان
پیتزا گوشت وقارچ نرمال
گوشت چرخ کرده قلوه گاه گوساله،آویشن،پارست بیف،پنیرمیکس شده،خمیر ایتالیایی
195,000 تومان
پیتزا گوشت وقارچ مینی
گوشت چرخ کرده قلوه گاه گوساله،آویشن،پارست بیف،پنیرمیکس شده،خمیر ایتالیایی
100,000 تومان
پیتزا زبان سرآشپز
زبان تازه پخته شده گوساله،قارچ،دلمه،ذرت،پنیر میکس شده،خمیر مرغوب ایتالیایی
380,000 تومان
پیتزا زبان خانواده
زبان تازه پخته شده گوساله،قارچ،دلمه،ذرت،پنیر میکس شده،خمیر مرغوب ایتالیایی
350,000 تومان
پیتزا زبان نرمال
زبان تازه پخته شده گوساله،قارچ،دلمه،ذرت،پنیر میکس شده،خمیر مرغوب ایتالیایی
210,000 تومان
پیتزا زبان مینی
زبان تازه پخته شده گوساله،قارچ،دلمه،ذرت،پنیر میکس شده،خمیر مرغوب ایتالیایی
110,000 تومان

چیز برگر
همبرگر دستی،150گرم گوشت قرمزگوساله همراه با قارچ وپنیر
75,000 تومان
همبرگر دستی
گوشت قرمز گوساله
60,000 تومان
جیگر بندری
50,000 تومان
ساندویچ بمبی شهر شب
یک برگر حرفه ایی و 150گرم سینه مرغ،قارچ وپنیر
140,000 تومان
جیگر بندری ویژه
60,000 تومان
هات داگ معمولی
50,000 تومان
هات داگ قارچ وپنیر
70,000 تومان
ژامبونویچ
ژامبون گوشت،مرغ تنوری شده با قارچ وپنیر
90,000 تومان
رویال برگر
ژامبون مرغ،همبرگر دستی و قارچ وپنیر
90,000 تومان
بلغاری
50,000 تومان
بلغاری ویژه قارچ و پنیر
70,000 تومان
بندری ساده
50,000 تومان
بندری ویژه بهمراه قارچ وپنیر
70,000 تومان
ساندویچ مرغ
90,000 تومان
دابل برگر
دوتا برگر،قارچ وپنیر
120,000 تومان
ساندویچ مرغ وبرگر
120,000 تومان
ساندویچ مرغ وقارچ وپنیر
100,000 تومان
لیوکا برگر
110,000 تومان
جیگر
60,000 تومان
جیگر ویژه قارج وپنیر
80,000 تومان
سیب زمینی تنوری ساده
75,000 تومان
سیب زمینی ویژه تنوری قارچ وپنیر
120,000 تومان
سیب زمینی ویژه شهر شب
سیب زمینی ،قارچ وپنیر،ژامبون
140,000 تومان
کوکتل
50,000 تومان
کوکتل ویژه قارچ وپنیر
70,000 تومان

فلافل
35,000 تومان
فلافل ویژه شهرشب
50,000 تومان

نوشابه بزرگ
30,000 تومان
نوشابه کوچک
11,000 تومان
نوشابه شیشه
16,000 تومان
دلستر بزرگ
30,000 تومان
لیموناد کوچک
15,000 تومان
نوشابه قوطی
20,000 تومان
دوغ کوزه ای بزرگ
35,000 تومان
دوغ کوچک
15,000 تومان