شیرینی امپراطور

محمدیه منطقه یک خیابان مطهری نبش شقایق یکشیرینی دانمارکی یک کیلو
108,000 تومان
شیرینی کره ای یک کیلو
155,000 تومان
شیرینی تر مخصوص یک کیلو
145,000 تومان
شیرینی زبان یک کیلو
130,000 تومان
شیرینی نا پلئونی یک کیلو
160,000 تومان
شیرینی خشک مخلوط یک کیلو
150,000 تومان
کیک تولد کیلویی
160,000 تومان
کیک یزدی یک کیلو
75,000 تومان
پای سیب یک کیلو
120,000 تومان