فست فود ال فود

اکنون تعطیل است


محمدیه منطقه 5 نبش سرو17پاستا یک کیلو(دونفره)
155,000 تومان
پاستا 1/5کیلو
230,000 تومان
پاستا 2کیلو
310,000 تومان
لازانیا نیم کیلو
140,000 تومان
پیتزا رست بیف خانواده
260,000 تومان
پیتزا مرغ و قارچ خانواده
180,000 تومان
پیتزا پپرونی خانواده
185,000 تومان
پیتزا مخلوط خانواده
170,000 تومان
پیتزا سبزیجات خانواده
130,000 تومان
پیتزا مخصوص خانواده
220,000 تومان
پیتزا قارچ وگوشت خانواده
240,000 تومان
پیتزا رست بیف نرمال
195,000 تومان
پیتزا مرغ وقارچ نرمال
120,000 تومان
پیتزا پپرونی نرمال
125,000 تومان
پیتزا مخلوط نرمال
110,000 تومان
پیتزا سبزیجات نرمال
105,000 تومان
پیتزا مخصوص نرمال
155,000 تومان
پیتزا قارچ وگوشت نرمال
180,000 تومان

سس قارچ 50 گرم
15,000 تومان
سس خیار شور 50گرم
15,000 تومان
سس خردل میکس 50گرم
15,000 تومان
سس کچاب سیر 50 گرم
15,000 تومان