فست فود بام زی

اکنون تعطیل است


محمدیه منطقه 4نبش کاج 6بندری
50,000 تومان
هات داگ
48,000 تومان
بلغاری
50,000 تومان
همبرگر
40,000 تومان
همبرگر مخصوص
55,000 تومان
جگر مرغ
48,000 تومان
جگر بندری
50,000 تومان
ژامبون گوشت
55,000 تومان
ژامبون مرغ
55,000 تومان
ژامبون تنوری گوشت
70,000 تومان
فلافل ساده
35,000 تومان
ژامبون تنوری مرغ
70,000 تومان
فیله مرغ
60,000 تومان
دوبل برگر
65,000 تومان
رویال برگر
65,000 تومان
هات رویال
65,000 تومان
دبل چیز برگر
75,000 تومان
کوکتل
40,000 تومان
بندری پرسی
85,000 تومان
فلافل پرسی
65,000 تومان
کوکتل هات داگی
40,000 تومان
پیز برگر
60,000 تومان
کوکتل تنوری
40,000 تومان
کالباس خشک
40,000 تومان
پیتزا مخلوط متوسط
75,000 تومان
پیتزا پپرونی متوسط
70,000 تومان
پیتزا مرغ و قارچ متوسط
80,000 تومان
پیتزا گوشت وقارچ متوسط
80,000 تومان
پیتزا مخصوص
95,000 تومان
پیتزا مخلوط بزرگ
95,000 تومان
پیتزا پپرونی بزرگ
90,000 تومان
پیتزا مرغ و قارچ بزرگ
100,000 تومان
پیتزا گوشت وقارچ بزرگ
100,000 تومان
پیتزا مخصوص بزرگ
130,000 تومان
سیب زمینی ساده کوچک
40,000 تومان
سیب زمینی ساده بزرگ
60,000 تومان
سیب زمینی ویژه کوچک
70,000 تومان
سیب زمینی ویژه بزرگ
85,000 تومان
سیب زمینی ویژه تنوری
85,000 تومان

نوشابه بزرگ
30,000 تومان
نوشابه کوچک
12,000 تومان
نوشابه قوطی
20,000 تومان
دوغ بزرگ
35,000 تومان
دوغ لیوانی
8,000 تومان
دلستر بزرگ
30,000 تومان
لیموناد کوچک
16,000 تومان