پیتزا بوف

محمدیه میان مسجد جامع روبروی بانک صادراتپیتزا مخصوص خانواده
195,000 تومان
پیتزا مخصوص نرمال
125,000 تومان
پیتزا مخصوص مینی
70,000 تومان
پیتزا مخلوط خانواده
190,000 تومان
پیتزا مخلوط نرمال
120,000 تومان
پیتزا مخلوط مینی
70,000 تومان
پیتزا پپرونی خانواده
190,000 تومان
پیتزا پپرونی نرمال
125,000 تومان
پیتزا پپرونی مینی
70,000 تومان

بندری
50,000 تومان
جگر مرغ
55,000 تومان
ماکارونی
35,000 تومان
هات داگ ویژه
60,000 تومان
کوکتل ویژه
50,000 تومان
همبرگر مخصوص
60,000 تومان
چیزبرگر باقارچ
80,000 تومان
چیز برگر
80,000 تومان
دوبل برگر
110,000 تومان
بندری با قارچ وپنیر
75,000 تومان
کوکتل با قارچ و پنیر
65,000 تومان
ژامبون تنوری
75,000 تومان
هات داگ باپنیر
80,000 تومان
رویال برگر
95,000 تومان
پرس بندری ،مخلفات
120,000 تومان
پرس جگر ، مخلفات
125,000 تومان
پرس ماکارونی ، مخلفات
90,000 تومان

نوشابه بزرگ
30,000 تومان
نوشابه کوچک
11,000 تومان
دلستر بزرگ
30,000 تومان
دلستر کوچک قوطی
20,000 تومان
لیموناد کوچک
17,000 تومان