رستوران جوجه ترافیک

مهرگان فاز یک مهستان بهرخیابان جنب سنگکیچلو جوجه کباب
85,000 تومان
چلوکباب کوبیده 2سیخ
85,000 تومان
زرشک پلو با مرغ سرخ شده
85,000 تومان
چلو قیمه نثار
95,000 تومان
چلو خورشت قرمه سبزی
75,000 تومان
چلو خورشت قیمه لپه
75,000 تومان
چلو جوجه کباب ویژه
120,000 تومان
چلو کباب کوبیده ویژه
120,000 تومان
زرشک پلو با مرغ سرخ شده ویژه
120,000 تومان
چلو قیمه نثار ویژه
130,000 تومان
چلو نگینی
120,000 تومان
چلو کباب وزیری
120,000 تومان
چلو کباب کوبیده یک سیخ
65,000 تومان
جوجه یک سیخ
60,000 تومان
کوبیه یک سیخ
30,000 تومان
چلو کره ایرانی یک پرس
30,000 تومان

نوشابه بزرگ
30,000 تومان
نوشابه کوچک
11,000 تومان
دلسترشیشه
25,000 تومان
دوغ کوزه ای بزرگ
45,000 تومان
دوغ کوزه ای کوچک
15,000 تومان

ماست کوزه ای
15,000 تومان
ماست موسیر
10,000 تومان