کباب ذغالی گلستان

محمدیه منطقه 4نبش خیابان سعدی روبروی پارک شاهدچلو کباب کوبیده دو سیخ
85,000 تومان
چلو جوجه کباب
90,000 تومان
چلو وزیری
120,000 تومان
چلو کره
25,000 تومان
کوبیده یک سیخ
30,000 تومان
جوجه یک سیخ
65,000 تومان
خوراک کوبیده دو سیخ
70,000 تومان
خوراک جوجه
75,000 تومان
خوراک وزیری
105,000 تومان
کتف و بال
40,000 تومان

ماست موسیر
10,000 تومان

نوشابه بزرگ
33,000 تومان
نوشابه کوچک
12,000 تومان
دوغ بزرگ
35,000 تومان
دوغ کوچک
10,000 تومان