کبابی المهدی

محمدیه بر اتوبان جنب مسجدخوراک کوبیده
100,000 تومان
کوبیده یک سیخ
45,000 تومان
خوراک جوجه
85,000 تومان
جوجه یک سیخ
80,000 تومان
کتف وبال کبابی
65,000 تومان

نوشابه بزرگ
30,000 تومان
نوشابه کوچک
12,000 تومان
دوغ بزرگ
35,000 تومان
آبعلی شیشه
16,500 تومان
نوشابه قوطی
20,000 تومان
دلستر بزرگ
30,000 تومان
نوشابه شیشه ای
17,000 تومان
دلستر شیشه
20,000 تومان
دوغ لیوانی
12,000 تومان
آب معدنی کوچک
5,000 تومان
آب معدنی بزرگ
10,000 تومان
لیموناد بزرگ
25,000 تومان
لیموناد شیشه
18,000 تومان

ماست موسیر سنتی
20,000 تومان
زيتون پرورده
20,000 تومان
ماست موسیر
15,000 تومان