صبحونه خونه

محمدیه خیابان رجایی غربی جنب دادسراخرما تخم مرغ یک پرس
40,000 تومان
املت
35,000 تومان
نیمرو
30,000 تومان
عدسی
35,000 تومان
لوبیا
35,000 تومان
مخلوط(عدسی ،لوبیا)
35,000 تومان
سوسیس تخم مرغ
45,000 تومان
دیزی سنگی
120,000 تومان
سوسیس تخم مرغ با رب
50,000 تومان
سوسیس تخم مرغ با املت
50,000 تومان

نوشابه شیشه
17,000 تومان
نوشابه کوچک
12,000 تومان
لیموناد
17,000 تومان