چلوکبابی شاندیز

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
14:00تا16:00
20:00تا22:00

محمدیه منطقه 6 خیابان بهشتی روبروی مجمع بیتا کیشچلو گردن
260,000 تومان
اکبرجوجه
170,000 تومان
چلوماهی
140,000 تومان
چلو جوجه با استخوان
140,000 تومان
چلو جوجه بدون استخوان
100,000 تومان
چلو کباب کوبیده
100,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
95,000 تومان
نثار
130,000 تومان
چلوکباب نگینی
120,000 تومان
خوراک جوجه با استخوان
100,000 تومان
کتف و بال
60,000 تومان
خوراک جوجه کباب بدون استخوان
65,000 تومان
خوراک کباب کوبیده
40,000 تومان

نوشابه بزرگ
30,000 تومان
نوشابه کوچک
12,000 تومان