فست فود سرخ

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
12:00تا22:30

مهرگان 4راه امام حسین روبروی پارکهات داگ با قارچ و پنیر
80,000 تومان
ویژه سرخ خانواده
295,000 تومان
ویژه سرخ دو نفره
215,000 تومان
ویژه سرخ نرمال
165,000 تومان
مخصوص خانواده
265,000 تومان
مخصوص دونفره
190,000 تومان
مخصوص نرمال
142,000 تومان
مخلوط خانواده
250,000 تومان
مخلوط دونفره
175,000 تومان
مخلوط نرمال
130,000 تومان
روست بیف خانواده
346,000 تومان
روست بیف دونفره
260,000 تومان
روست بیف نرمال
206,000 تومان
گوشت خانواده
320,000 تومان
گوشت دو نفره
215,000 تومان
گوشت نرمال
180,000 تومان
مرغ خانواده
320,000 تومان
مرغ دونفره
215,000 تومان
مرغ نرمال
180,000 تومان
سیسیلی خانواده
299,000 تومان
سیسیلی دونفره
209,000 تومان
سیسیلی نرمال
149,000 تومان
چیلی خانواده
319,000 تومان
چیلی دونفره
222,000 تومان
چیلی نرمال
179,000 تومان
دنیز خانواده
299,000 تومان
دنیز دونفره
212,000 تومان
دنیز نرمال
169,000 تومان
دونر گوشت خانواده (کباب ترکی)
299,000 تومان
دونر گوشت دو نفره (کباب ترکی)
196,000 تومان
دونر گوشت نرمال (کباب ترکی)
143,000 تومان
دونر مرغ خانواده
299,000 تومان
دونر مرغ دونفره
196,000 تومان
سوسیس نرمال
120,000 تومان
سبزیجات خانواده
209,000 تومان
سبزیجات دونفره
132,000 تومان
سبزیجات نرمال
110,000 تومان
پپرونی خانواده
270,000 تومان
پپرونی 2نفره
180,000 تومان
پپرونی نرمال
150,000 تومان

بندری
55,000 تومان
بندری با قارچ و پنیر
70,000 تومان
هات داگ
60,000 تومان
هات داگ با قارچ و پنیر
80,000 تومان
فیله مرغ
90,000 تومان
فیله مرغ با قارچ و پنیر
110,000 تومان
کباب ترکی گوشت
130,000 تومان
کبابی ترکی مرغ
130,000 تومان
دونر میکس
130,000 تومان
ژامبون تنوری
85,000 تومان
ژامبون مرغ
65,000 تومان
ژامبون گوشت
70,000 تومان

فیله استریپس
4عدد فیله
165,000 تومان
فیله اسپایسی
170,000 تومان
شنیسل سوخاری
2عددشنیسل
140,000 تومان
2تیکه ران
136,000 تومان
6تیکه ران
289,000 تومان
دبل دان
136,000 تومان
رولت سوخاری
163,000 تومان

همبرگرمخصوص
60,000 تومان
همبرگر ویژه
96,000 تومان
چیزبرگر
73,000 تومان
چیزبرگر ویژه
123,000 تومان
قارچ برگر
80,000 تومان
قارچ برگر ویژه
140,000 تومان
ماشروم برگر
119,000 تومان
ماشروم برگر ویژه
139,000 تومان
چیکن برگر
106,000 تومان
زینگر
109,000 تومان

چلوکباب کوبیده
135,000 تومان
چلوجوجه کباب
150,000 تومان
زرشک پلو با مرغ سرخ شده
130,000 تومان
چلوکباب نگینی
150,000 تومان
قیمه نثار اصیل قزوین
160,000 تومان
قیمه سنتی
110,000 تومان
قرمه سبزی
110,000 تومان
چلوکباب وزیری
190,000 تومان

وایت فرایز
120,000 تومان
سیب با پنیر
100,000 تومان
سیب زمینی کوچک
65,000 تومان
سالاد سزار گریل
139,000 تومان
سالاد اندونزی
30,000 تومان
سالاد سزار سوخاری
139,000 تومان

نوشابه بزرگ
30,000 تومان
نوشابه کوچک
11,000 تومان
نوشابه قوطی
19,000 تومان
لیمونادبزرگ
30,000 تومان
لیموناد کوچک
17,000 تومان
دوغ کوزه ای کوچک
16,000 تومان
دوغ کوزه ای بزرگ
35,000 تومان